0224 451 13 13
BLOG ARŞİV
Bilimsel Sunumlar

1.      Doğruyol H., Gürpınar A., Balkan E., Yerci Ö.: Acquired Segmental Aganglionosis Of The Small   Intestine In An   Infant With Hirschsprung's Disease. 6th International Congress Of Pediatric Surgery, 29th August-1st September, 1989, İstanbul, Turkey.

 

2.      Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Doğruyol H.: Liver İnjury Due To Birth Trauma.7th International Congress Of Pediatric Surgery, September 22-25 ,1992, Hamburg, Germany.

3.      Şanal M., Balkan E., Konca Y., Doğruyol H.: Esophageal Injury In A One Day Old Baby.  7th International Congress Of Pediatric Surgery, September 22-25, 1992, Hamburg, Germany.

4.      Şanal M., Balkan E., Konca Y.,  Doğruyol H.: Biliari Sludge Syndrome  Associated With Conjenital Hypertrophic Pyloric Stenosis. 7th International Congress Of Pediatric Surgery, September 22-25, 1992, Hamburg, Germany.

5.      Balkan E., Doğruyol H., Kırıştıoğlu İ., Gürpınar A.: Uretral Calculi in Children. 7th International Congress Of Pediatric Surgery, September 22-25, 1992, Hamburg, Germany.

6.      Gürpınar A.N., Balkan E., Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Doğruyol .: Removal Of Pins By Magnetic Extractor.  Fourth Regional Congress Of Pediatric Societies Of Turkish Speaking Countries With International Participation. September 21-25,1997. Bakü Azerbaijan.

7.      Gürpınar A.N., Balkan E., Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Doğruyol H.: Open Surgical Removal Of Tracheobronchial Forein Bodies. Fourth Regional Congress Of Pediatric Societies Of Turkish Speaking Countries With International Participation.September 21-25, 1997. Bakü, Azerbaijan.

8.      Balkan E., Kılıç N., Gürpınar A.N., Kırıştıoğlu İ., Özel İ., Doğruyol H.: Investigation of Lower Urinary Trakt Functions in Hirschsprung's Disease. Fourth Regional Congress Of Pediatric Societies Of Turkish Speaking Countries With International Participation.September 21-25, 1997. Bakü, Azerbaijan.

9.      Özeke T., Özkan T., Sevinir B., Meral A., Balkan E.: Bothroid Sarcoma of the Bile Duct. Third International Congress on ?An Update on Cancer; Challenges for the 21st Century? 31st October to 2and November 1997. Lahore. Pakistan.

10.  Kılıç N., Balkan E., Avşar I., Boyacı S., Aksoy K., Doğruyol H.: Urodynamic Findings in the Tethered Spinal Cord: The Effect of Tethered Cord Division on Lower Urinary Tract Functions. Scandinavian Association of Paediatric Surgeons? 22nd Congress. May 13-15, 1998 , Copenhagen, Denmark.

11.  Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Kılıç N., Doğruyol H.: Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Children. Scandinavian Association of Paediatric Surgeons? 22nd Congress. May 13-15, 1998 , Copenhagen, Denmark.

12.  Kılıç N., Balkan E., Avşar İ., Boyacı S., Aksoy K., Doğruyol H.: Urodynamic Findings in the Tethered Spinal Cord: The Effect of Tethered Cord Division on Lower Urinary Tract Functions. Czech Association of Paediatric Surgeons. May 28-30, 1998, Prague, Czech Republic.

13. Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Kılıç N., Doğruyol H.: Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Children. Czech Association of Paediatric Surgeons. May 28-30, 1998, Prague, Czech Republic.

14.  Kılıç N., Balkan E., Avşar İ., Boyacı S., Aksoy K., Doğruyol H.: Urodynamic Findings in the Tethered Cord: Division on Lower Urinary Tract Functions. XLV British Association of Pediatric Surgens Annual ?nternational Congres. Jully 21-24, 1998. Bristol, England.

15.  Kılıç N., Özçakır E., Ercan A., Dönmez O., Yavaşçaoğlu B., Balkan ME., Doğruyol H. Low-Flow Priapism in Children. 9th European Congress of Paediatric Surgery.June 18-21, 2008. İstanbul, Turkey.

16. Kılıç N., Tanır B., Balkan ME., Doğruyol H. Long-Term Results of Early Primary Realingment in Children. 9th European Congress of Paediatric Surgery.June 18-21, 2008. İstanbul, Turkey.

17. Kılıç N., Tanır B., Balkan ME., Doğruyol H. Approach to Severe Hypospadias: Single or Two Stage Repair?  9th European Congress of Paediatric Surgery.June 18-21, 2008. İstanbul, Turkey.

 

18.  Özen Y., Zorluoğlu A., Balkan E., Kızıl A.: Karaciğer Yaralanmaları. 73 Olgunun Analizi. Selçuk Üni. Tıp Fak. 1. Genel Tıp Kongresi, 15-17 Ekim 1987, Konya.

19.  Doğruyol H., Balkan E., Yurtkuran M., Ender Ü.: Musküler Tortikoliste Konservatif ve Cerrahi Tedavi. VIII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-16 Eylül 1988, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

20.  Balkan E., Şanal M., Doğruyol H., Taşdelen İ., Sapan N., Gürpınar A., Çil E.: İnvajinasyonların Etyolojisi. XXXIII. Milli Pediatri Kongresi, 8-12 Ekim 1989, Bursa.

21.  Özeke T., Çil E., Gürsucu S., Doğruyol H., Balkan E.: Süt Çocukluğunda Kolitis Ülseroza. XXXIII. Milli Pediatri Kongresi, 8-12 Ekim 1989, Bursa.

22.  Doğruyol H., Gürpınar A., Balkan E., Şanal M.: İntraabdominal Hemorajilerde Konservatif Tedavi. XXXIII. Milli Pediatri Kongresi, 8-12 Ekim 1989, Bursa.

23.  Sapan N., Çil E., Doğruyol H., Ertürk H., Ildırım İ., Akçağlar S., Balkan E.: Hirschprung, Konjenital Katarakt ve Down Sendromu. XXXIII. Milli Pediatri Kongresi, 8-12 Ekim 1989, Bursa.

24.  Balkan E., Doğruyol H., Kırıştıoğlu İ., Gürpınar A.: Çocuklarda Üretra Ta??. XI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım 1991, Antalya.

25.  Balkan E., Sapan N., Doğruyol H., Ünal M., Ildırım İ.: BCG Lenfadenitisin Tedavisi. XI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım 1991, Antalya.

26.  Doğruyol H., Gürpınar A., Balkan E., Konca Y.: İntra-Abdominal Hemorajilerde Konservatif Tedavi. XI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım 1991, Antalya.

27.  Ildırım İ., Köksal N., Doğruyol H., Yavuzer F., Balkan E.: Prenatal Tanı Konan Antral Web Olgusu( Bir Olgu Bildirimi). XXXV. Milli Pediatri Kongresi, 12-15 Kasım 1991, Adana.

28.  Elçin F., Sivri Z., Oral B., Balkan E., Doğruyol H.: Anorektal Malformasyonların Preoperatif Ve Postoperatif Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri. XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir.

29.  Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Doğruyol H.: Yüzeyel Lenfadenopatilerin Değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Yeri. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası.

30.  Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Konca Y., Avşar İ., Doğruyol H.: Çocuklarda Anorektal Manometri Uygulamalar?. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.

31.  Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Gürpınar A., Doğruyol H.: Kronik Konstipasyon ve Enkoprezisli Çocuklarda Anorektal Manometrenin Yeri. 38.Milli Pediatri Kongresi, 18-21 Eylül 1995, Trabzon.

32.  Kırıştıoğlu İ., Gürpınar A., Özel İ., Balkan E., Doğruyol H.: Çocuklarda Ülser Cerrahisi. I. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 6-8 Eylül 1995, Çeşme.

33.  Konca Y., Balkan E., Gürpınar A., Doğruyol H.: Yavru Sıçanlarda İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Bakteriyel Translokasyona Ketotifenin Etkisi. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Eylül 1995, Pamukkale.

34.  Kırıştıoğlu İ., Gürpınar A., Balkan E., Özel İ., Doğruyol H.: Çocuklarda Helikobakter Pylori Enfeksiyonu. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Eylül 1995, Pamukkale.

35.  Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Özekinci T., Gürpınar A., Doğruyol H.: Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri. 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 9-11 Ekim 1996, İstanbul.

36.  Balkan E., K?l?ç N., Gürp?nar A., K?r??t?o?lu ?., Özel ?., Kocaba?o?lu U., Do?ruyol H.: Hirschsprung Hastal???nda Alt Üriner Sistem Fonksiyonlar?n?n Ara?t?r?lmas? XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, ?stanbul..

37.  Balkan E., Kılıç N., Gürpınar   A., Kırıştıoğlu  İ., Avşar İ., Boyacı S., Aksoy K., Doğruyol H.: Spinal Disrafizm Olgularında Alt Üriner Sistem Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul.

38.  Gürpınar A., Balkan E., Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Doğruyol H.: Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi Deneyimlerimiz. XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul.

39.  Balkan E., Noyan S., Türkel T., Sırmalı Ş., Doğruyol H.: Gebe Sıçanlarda Kullanılan Ethanol, Bromid ve Klomifenin Fetus Kolonuna Etkisi. XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul.

40.  Balkan E., Kılıç N., Gürpınar A., Kırıştıoğlu İ., Özel İ., Kocabaşoğlu U., Doğruyol H.: Hirschsprung Hastalığında Alt Üriner Sistem Fonksiyonlarının Araştırılması. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 1997, Kemer-Antalya.

41.  Balkan E., Noyan S., Güney N., Sırmalı Ş., Doğruyol H.: Gebe Sıçanlarda Kullanılan Bromidin Fetus Kolonuna Etkisi. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 1997, Kemer-Antalya.

42.  Balkan E., Kılıç N., Sınmaz K., Doğruyol  H.: Çocukluk Çağı Genitoüriner Sistem Yaralanmalar?. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1997, İstanbul.

43.  Balkan E., Kılıç N., Avşar İ., Boyacı  S., Aksoy K., Doğruyol H.: Tethered  Spinal Kord Sendromunda Ürodinamik Bulgular: Tedhered Kord Divizyonunun  Alt Üriner Sistem Fonksiyonlarına Etkisi. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 23-24 Ekim 1997, İstanbul.

44.  Balkan E., Noyan S., Türkel T., Sırmalı Ş., Doğruyol H.: Gebe Sıçanlarda Kullanılan Ethanol, Bromid ve Klomifenin Fetus Mesanesine Etkisi. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 23-24 Ekim 1997, İstanbul.

45.  Doğruyol H., Balkan E., Gürpınar A.: Klippel -Trenaunay -Weber Sendromu. VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül 1987, Kayseri.

46.  Doğruyol  H., Gürpınar A., Balkan E.: Dört Günlük Bir Bebekte Özofagusta Yabancı Cisim. VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül 1987, Kayseri.

47.  Doğruyol H., Ünal M., Balkan E., Şanal M., Gürpınar A.: Erken Çocukluk Döneminde Bilateral Adrenokortikal Tümör Olgusu. XI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım 1991, Antalya.

48.  Doğruyol H., Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Gürpınar A., Konca Y.: Üst GİS Kanamasıyla Seyreden Bir Pankreas Pseudokisti. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım 1991, Antalya.

49.  Elçin F., Topal U., Keskin E., Duman E., Balkan E.: Ultrasonografi Rehberliğinde Serum Fizyolojik Lavmanı İle İnvajinasyon Redüksiyon Olgu Sunumu. XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir.

50.  Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Gürpınar A., Doğruyol H.: Rektal Atrezi: Olgu Sunusu. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası.

51.  Balkan E., Ünal M., Gürpınar A., Doğruyol H.: Koroziv Madde İçimine Bağlı Mide Komplikasyonları (Olgu Sunumu). XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası.

52.  Balkan E., Ünal M., Köksal N., Doğruyol H.: Konjenital Mide Çıkışı Obstrüksiyonu (Olgu Sunumu). XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası.

53.  Balkan E., Ünal M., Konca Y., Gürpınar A., Doğruyol H.: Çocukluk Çağında Pankreas Tümörü Olgusu. XII Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası.

54.  Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Doğruyol H.: Renal Displazi Olgusu. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası.

55.  Balkan E., Konca Y., Kırıştıoğlu İ., Doğruyol H.: Travmatik Posterior Üretral Rüptür Olgusu. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.

56.  Konca Y., Balkan E., Gürpınar A., Doğruyol H.: Poland sendromu: Olgu Sunumu. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.

57.  Kırıştıoğlu İ., Gürpınar A., Balkan E., Sınmaz K., Doğruyol H.: Künt Travmaya Bağlı Ductus Sistikus  Perforasyonu. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Eylül 1995, Pamukkale.

58.  Savcı G., Balkan E., Özyaman T., Doğruyol H., Tuncel E.: Özefagogastrik Duplikasyon Kisti: US, BT ve MR Bulguları. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Eylül 1995, Pamukkale.

59.  Kırıştıoğlu İ., Özkan T., Balkan E., Özeke T., Doğruyol H.: Neonatal Abdominal Hemorajiler. 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 9-11 Ekim 1996,  İstanbul.

60.  Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Sınmaz K., Özkan T., Gürpınar A., Doğruyol H.: Safra Yollarının Botiroid Sarkomu. 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 9-11 Ekim 1996,  İstanbul.

61.  Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Özel İ., Doğruyol H.: Minor Alt G?S Kanamalarında Rektoskopi. 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 9-11 Ekim 1996,  İstanbul.

62.  Gürpınar A., Balkan E., Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Doğruyol H.: Manyetik Eksraktör İle Metalik Bronş Yabancı Cisimlerinin Çıkarılması. XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul.

63.  Balkan E., Gürpınar A., Kılıç N., Sınmaz K., Kimya Y., Doğruyol H.: Antenatal Tanılı Olgularımız. XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul.

64.  Balkan E., Kılıç N., Sınmaz K., Dönmez O., Kimya Y., Doğruyol H.: Antenatal Tanılı Üropatiler. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 23-24 Ekim 1997, İstanbul.

65.  Balkan E., Kılıç N., Avşar İ., Türkel T., Doğruyol H.: Fonksiyonel İşeme Bozukluğu Olup Ürodinamik Bozukluk Saptanan Çocuklardaki Oksibutinin Tedavi Sonuçları. 4.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 23-24 Ekim 1997, İstanbul.

66.  Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Türkel T,  Kılıç N., Tarım Ö., Doğruyol H.: İnterseks Olgularında Cerrahi Yaklaşım. Plastik Cerrahi Kış Sempozyumu,  9-12 Mart 1998, Bursa.

67.  Tar?m Ö., Eralp Ö., Balkan E.: Ambiguous Genitalia Olgularında Yanlış Cinsiyet Tayini. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri.

68.  Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Türkel T., Kılıç N., Tarım Ö., Doğruyol H.: İnterseks Olgularında Klinik Sonuçlarımız. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim 1998, Belek-Antalya.

69.  Şahin S, Caner B, Boyacı S, Doğan S, Kılıç N, Balkan E, Aksoy K: The effect of tethered cord division on lower urinary tract functions. International Society for Pediatric Neurosurgery, 31st Annual Meeting, Monaco, France, September 14-18, 2003

70.  Kılıc N, Balkan E, Şen N, Dogruyol H: The comparison of effectiveness and side effects of oxybutynin and tolterodine in the treatment of detrusor instability in children. European Society for Paediatric Urology (ESPU) XVth Annual Meeting, Regensburg, Germany, April 21-24, 2004

71.  Kılıc N, Dogruyol H, Sağlam H, Balkan E, Aker S: Laparoscopic hysterosalpingo-gonadectomy: Video presentation. British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons, Annual Scientific Meeting, Paris, France, September, 24-25, 2004

72.  Balkan E, Kılıç N, Doğruyol H, Sağlam H, Yakut T: Severe hypospadias associated with robertsonian translocation. XVth ESPU annual meeting, Regensburg, Germany, 21-24 April, 2004

73.  Kılıç N, Balkan E, Ozmen A, Doğruyol H: Bladder Extrophy Due To Intrauterine TORCH Infection. World Congress of Pediatric Surgery, Zagreb, Croatia, June 22-27, 2004

74.  Doğruyol H., Kırkpınar A., Gürpınar A., Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Balkan E.: Pediatrik Laparo-torakoskopik Girişimlerde Açık Cerrahiye Geçme Nedenleri ve Komplikasyonlar. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin.

75.  Kılıç N, Balkan E, Tanır B, Şen N, Doğruyol H: Detrusor instabiliteli çocuklarda oksibutinin ve tolterodin? in etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 8-11 Eylül, 2004

76.  Kılıç N, Balkan E, Akgöz S, Çaman Ş, Dogruyol H:Çocuklarda ardışık ürodinamik inceleme gereklimidir? XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 8-11 Eylül, 2004

77. Kılıç N., Balkan E., Halil T., Doğruyol H.: Detrusor Sfinkter Dissinerjisine Bağlı Rezidüel İdrarı Olan Çocuklarda Alfa-Adrenerjik Bloker Doksazosinin Etkinliği. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül, 2005.

78. Kılıç N., Balkan E., Aşut E., Doğruyol H.: Çocuklarda İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Laparoskopik Teknik: Video Sunumu.  XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül, 2005.

79.  Balkan E., Kırkpınar A., Halil T., Doğruyol H.: Prepisyumu Geri Çekilemiyen Çocuklarda Ne Yapılmalı? 45. Milli Pediatri Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum.

80.  Tanır B., Halil T., Kılıç N., Balkan E.: Çocuklarda Ürodinamik inceleme Esnasında Kullanılan 6F Üretral Kateter Akım Fazı Parametrelerini Etkiler mi? VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

81.  Kılıç N., Balkan E., Aşut E., Doğruyol H.: Çocuklarda İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Laparoskopik Teknik: Video Sunumu.  VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

82.  Kılıç N., Balkan E., Doğruyol H.: Renal Arter Yaralanmasın?n İndirekt Bir Tomografi Bulgusu: Renal  Venin Retrograd Olarak Doluşu, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Belek- Antalya.

83.  Balkan E., Dündar B., Doğruyol H.: Hipospadias Onarımında Snodgrass Yönteminin Başarısını Etkileyen Faktörler. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin.

84.  Balkan E, Kılıç N, Sağlam H, Yakut T, Doğruyol H: Robertsonian Translokasyonu gösteren ağır hipospadias olgusu. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya, 11-14 Eylül, 2003

85.  Balkan E, Kılıç N, Kırıştıoğlu İ, Doğruyol H: Penil ve üretral duplikasyon ile  anorektal malformasyon birlikteli?i. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya, 11-14 Eylül, 2003

86.  Balkan E, Kılıç N, Yavaşçaoğlu B, Dönmez O, Doğruyol H: Hemodiyaliz ve antihipertansif medikasyona bağlı priapizm. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU E?itim Komitesi Kursu, Kapadokya, 11-14 Eylül, 2003

87.  Kılıç N, Balkan E, Yıldız M, Özmen A, Doğruyol H: Mesane ekstrofisinin yeni bir birlikteliği. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya, 11-14 Eylül, 2003

88.  Kılıç N, Balkan E, Sevinir B, Doğruyol H: Primer böbrek tümörü gibi prezante olan B-hücreli renal lenfoma. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya, 11-14 Eylül, 2003

89.  Balkan E, Kılıç N, Kırkpınar A, Yeşilyurt A,  Doğruyol H: Çocuklarda posterior üretra rüptüründe erken primer yaklaştırmanın etkinliği. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU E?itim Komitesi Kursu, Kapadokya, 11-14 Eylül, 2003

90.  Balkan E, Kılıç N, Yavaşçaoğlu B, Dönmez O, Doğruyol H: Hemodiyaliz ve antihipertansif medikasyona bağlı priapizm. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

91.  Kılıç N, Balkan E, Yıldız M, Özmen A, Doğruyol H: Mesane ekstrofisinin yeni bir birlikteliği. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

92.  Balkan E, Kılıç N, Kırıştıoğlu İ, Doğruyol H: Penil ve üretral duplikasyon ile  anorektal malformasyon birlikteliği. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

93.  Kılıç N, Balkan E, Sevinir B, Doğruyol H: Primer böbrek tümörü gibi prezante olan B-hücreli renal lenfoma. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

94.  Balkan E, Kılıç N, Sağlam H, Yakut T, Doğruyol H: Robertsonian Translokasyonlu bir skrotal hipospadias olgusu. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

95.  Balkan E, Kılıç N, Yavaşçaoğlu B, Dönmez O, Doğruyol H: Hemodiyaliz ve antihipertansif medikasyona bağlı priapizm. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya, 11-14 Eylül, 2003

96.  Kılıç N, Balkan E, Yıldız M, Özmen A, Doğruyol H: Mesane ekstrofisinin yeni bir birlikteliği. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya, 11-14 Eylül, 2003

97.  Balkan E, Kılıç N, Yavaşçaoğlu B, Dönmez O, Doğruyol H: Hemodiyaliz ve antihipertansif medikasyona bağlı priapizm. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

98.  Kılıç N, Balkan E, Yıldız M, Özmen A, Doğruyol H: Mesane ekstrofisinin yeni bir birlikteliği. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

99.  Balkan E, Kılıç N, Kırıştıoğlu İ, Doğruyol H: Penil ve üretral duplikasyon ile  anorektal malformasyon birlikteliği. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

100.  Kılıç N, Balkan E, Sevinir B, Doğruyol H: Primer böbrek tümörü gibi prezante olan B-hücreli renal lenfoma. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

101. Balkan E, Kılıç N, Sağlam H, Yakut T, Doğruyol H: Robertsonian Translokasyonlu bir skrotal hipospadias olgusu. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10 Ekim, 2003

102. Kılıç N., Balkan E., Özçakır E., Doğruyol H.: Çocuklarda Renal Patolojilerin Tedavisinde Laparoskopi ve Retroperitoneoskopi. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

103. Kılıç N., Balkan E., Halil T., Doğruyol H.: Detrusor Sfinkter Dissinerjisine Bağlı Rezidüel İdrarı Olan Çocuklarda Alfa-Adrenerjik Bloker Doksazosinin Etkinliği. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

104.Özçakır E., Ercan A., Dönmez O., Yavaşçaoğlu B., Balkan E., Kılıç N.: Çocuklarda Düşük Akımlı Priapizm. XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme- İzmir.

105. Tanır B., Temel Ş., Gülten T., Yakut T., Sağlam H., Kılıç N., Balkan E.: SRY Geni Olmaksızın 46 XX Erkek ve 46 Gerçek Hermafrodit Ailesel Olgular. XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-27 Ekim 2007, Çeşme- İzmir.

106. Tanır B., Mercan M. H., Kılıç N., Balkan E.:Çocukluk Çağı Posterior Üretra Yaralanmalarında Erken Primer Realignment Yönteminin Uzun Dönem Sonuçları.Çocuk Ürolojisi Kongresi. 8-11 Kasım 2007, Antalya.

107. Kaçar M., Tanır B., Özçakır E., Kılıç N., Balkan E.:İnguinoskrotal Bölge Patolojilerine Skrotal Yaklaşım. Çocuk Ürolojisi Kongresi. 8-11 Kasım 2007, Antalya.

108. Tanır B., Mercan M. H., Temel Ş., Sağlam H., Kılç N, Balkan E.:SRY Geni Olmaksızın 46 XX Erkek ve  46 XX Gerçek Hermafrodit Ailesel Olgular. Çocuk Ürolojisi Kongresi. 8-11 Kasım 2007, Antalya.

109. Çaman Ş., Kaçar M., Balaban Adım Ş., Kılıç N., Balkan E., Doğruyol H: Çocuklarda Balanitis Xerotika Obliterans İnsidansı. Çocuk Ürolojisi Kongresi. 8-11 Kasım 2007, Antalya.

110. Kaçar M., Tanır B., Kılıç N., Balkan E.: Ağır Hipospadias Onarımı Tek Seanslı mı İki Seanslı mı Olmalı? Çocuk Ürolojisi Kongresi. 8-11 Kasım 2007, Antalya.

111.Özçakır E., Mercan M. H., Ercan A., Dönmez O., Yavaşçaoğlu B., Balkan E., Kılıç N.:Çocuklarda Düşük Akımlı Priapizm. Çocuk Ürolojisi Kongresi. 8-11 Kasım 2007, Antalya.

 

  1.