0224 451 13 13
BLOG ARŞİV
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Özen Y., Zorluoğlu A., Balkan E., Kızıl A.: Karaciğer Yaralanmaları. Uludağ Üniv Tıp Fak Der, 2: 269-276, 1988. 
 2. Zorluoğlu A., Bilgel H., Şahin B., Balkan E., Kızıl A.: Meme Kanserli 74 Olgunun Retrospektif Analizi. Uludağ Üniv Tıp Fak Der, 3: 615-622, 1988.
 3. 24. Sapan N., Çil E., Doğruyol H., Ertürk H., Ildırım İ., Akçağlar S., Balkan E.: Hirschsprung, Konjenital Katarakt ve Down Sendromu. Uludağ Üniv Tıp Fak Der, 3: 16, 1989.
 4. Özeke T., Çil E., Gürsucu S., Doğruyol H., Balkan E., Yerci Ö.: Süt Çocukluğunda Kolitis Ülseroza, Bir Olgu Sunumu. Uludağ Üniv Tıp Fak Der, 1: 193-198, 1990.
 5. Gören S., Korfalı G., Balkan E., Gürpınar A.: Çocuklarda Postoperatif Analjezi İçin Bupivakain Sinir Bloğu Uygulaması. Ağrı Dergisi, 4: 40-42, 1992.
 6. Balkan E., Sapan N., Ünal M., Doğruyol H.: Süpüre BCG Lenfadenit Tedavisi. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 6: 29-32, 1992.
 7. Ildırım İ., Köksal N., Yavuzer F., Balkan E., Doğruyol H.: Prenatal Tanı Konan Antral Web Olgusu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 36: 55-57, 1993.
 8. Uçkunkaya N., Korfalı G., Balkan E.: Pediatrik Olgularda Kaudal Analjezi: İki Değişik Bupuvakain Konsantrasyonun Karşılaştırılması. Ağrı Dergisi, 6: 16-20, 1994.
 9. Gürpınar A., Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Türeyen H., Doğruyol H.: Pilomatricoma in Children. Report of a Case. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 2: 48-49, 1994.
 10. Doğruyol H., Gürpınar A., Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Konca Y.: İntraabdominal Hemorajilerde Konservatif Tedavi. Uludağ Üniv Tıp Fak Der, 1: 37-41, 1994.
 11. Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Gürpınar A., Konca Y., Doğruyol H.: Neonatal İntraabdominal Hemorajinin Nadir Bir Sebebi: Konjenital Hepatik Hemanjioendotelyoma. Uludağ Üniv Tıp Fak Der, 1: 83-85, 1994.
 12. Akbulut T., Ağır H., Alper E., Kırıştıoğlu İ., Balkan E.: Üriner Ekstravazasyonun Sintigrafiyle Görüntülenmesi (Olgu Sunusu). Uludağ Üniv Tıp Fak Der, 2-3: 187-189, 1994.
 13. Gürpınar A., Balkan E., Özdemir A., Doğruyol H.: Cantrell’s Syndrome: A Case Report. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 3: 195-196, 1995.
 14. Gürpınar A., Balkan E., Doğruyol H.: Hirschsprung’lu Bir İnfantta İnce Barsakta Akkiz Segmental Aganglinosis. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, 11: 141-144, 1995.
 15. Gürpınar A., Balkan E., Doğruyol H.: Poland Sendromu. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 3: 188-189, 1996.
 16. Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Gürpınar A., Avşar İ., Doğruyol H.: M. Biceps Femoris Yerleşimli Hidatik Kist. Uludağ Üniv Tıp Fak Der, 1-2-3: 1-2, 1996.
 17. Gürpınar A., Yavaşçaoğlu B., Balkan E, Kırıştıoğlu İ., Doğruyol H.: Elektif Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Laringeal Maske Kullanımı. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 11: 20-22, 1997.
 18. Kırıştıoğlu İ., Gürpınar A., Sınmaz K., Özel İ., Balkan E., Doğruyol H.: Çocuklarda Peptik Ülser Komplikasyonlarında Cerrahi Tedavi. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 11: 23-26, 1997.
 19. Özkan T., Balkan E., Yerci Ö., Çatal N., Özeke T.: Kısa İntestinal Tübüler Duplikasyonlu Olgu. Çukurova Üniv Tıp Fak Der, 22: 289-292, 1997.
 20. Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Özel İ., Balkan E., Doğruyol H.: Lenfoma Kemoterapisi Esnasında Görülen Bir Pediatrik Toksik Pankolit Olgusu. Kolon Rektum Hast Derg. 7: 114-115, 1997.
 21. Kılıç N., Güney N., Balkan E., Gürpınar A., Doğruyol H.: Alt Üriner Sistem Fonksiyonlarına Pelvik Diseksiyonların Etkisi: Tavşan Modelinde Deneysel Bir Çalışma. Kolon Rektum Hast Derg. 7: 130-133, 1997.
 22. Balkan E., Kırıştıoğlu İ., Gürpınar A., Doğruyol.: Urethral Calculi Treared by Ultrasonic Lithotripsy in Children. Clin Exp Surg, 6: 218-221, 1998.
 23. Gürpınar A., Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Doğruyol H.: Liver Injury Due to Birth Trauma. Clin Exp Surg, 6: 225-227, 1998.
 24. Balkan E., Gürpınar A., Kılıç N., Sınmaz K., Köksal N., Kimya Y., Doğruyol H.: Prenatal Tanı ve Pediatrik Cerrah: Prenatal Konsültasyonun Postnatal Tedaviye Etkisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 41: 463-472, 1998.
 25. Kırıştıoğlu İ., Kılıç N., Balkan E., Doğruyol H.: Prenatal Ultrasonografi ile Tanı Konan Bir Kistik Nöroblastom Olgusu. Pediatrik Cerrahi Dergisi. 12: 60-62, 1998.
 26. Kılıç N., Balkan E ., Kırıştıoğlu İ., Kocabaşoğlu U., Gürpınar A., Doğruyol H.: Hirschsprung Hastalığı Nedeniyle Pull-Through Uygulanan Çocuklarda Alt Üriner Sistem Fonksiyonlarının İncelenmesi. Kolon Rektum Hast Derg, 8: 111-113, 1998.
 27. Balkan E., Noyan S., Doğruyol H.: Sıçanlarda Prenatal Ethanol, Bromid ve Klomifen Kullanımının Fetus Kolonuna Etkisi. Kolon Rektum Hast Derg. 8: 125-130, 1998.
 28. Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Avşar İ., Balkan E., Gürpınar A., Doğruyol H.: Çocukluk Çağı Künt Karaciğer Travmalarına Yaklaşım: Retrospektif Bir Çalışma. Pediatrik Cerrahi Dergisi. 12: 23-27, 1998.
 29. Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Balkan E., Gürpınar A., Doğruyol H.: Perfore Apendisitli Çocuklarda Yara Kapatılması. Uludağ Üniv Tıp Fak Derg. 25: 41-43, 1998.
 30. Balkan E., Sınmaz K., Akpınar R., Doğruyol H.: Çocuk Piyeloplastilerinde Nefroüreterostomi Stenti Kullanalım mı? İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. 2: 82-85, 1999.
 31. Balkan E., Sınmaz K., Kılıç N., Dönmez O., Kimya Y., Doğruyol H.: Fetal Üropatiler: 51 Vakanın Değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 42: 339-350, 1999.
 32. Balkan E., Kılıç N., Doğruyol H.: Künt Abdominal Travmaya Bağlı Proksimal Üreter Kaybında Appendiks Vermiformis İnterpozisyonu. Üroloji Bülteni. 10: 121-123, 1999.
 33. Balkan E., Özekinci T., Kırıştıoğlu İ., Gürpınar A., Doğruyol H.: Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri. Türk Pediatri Arşivi. 34: 125-129, 1999.
 34. Balkan E., Noyan S., Şırmalı Ş., Doğruyol H.: Sıçanlarda Prenatal Ethanol, Bromid ve Klomifen Kullanımının Fetus Mesanesine Etkisi. T Klin Tıp Bilimleri.19: 259-265, 1999.
 35. Balkan E., Özel İ., Sevinir B., Özakın C., Doğruyol H.: Kemoteröpatik Ajanların Bağırsak Florası ve Bakteriyel Translokasyona Etkileri. Gülhane Tıp Dergisi. 41: 214-219, 1999.
 36. Balkan E., Özel İ., Sevinir B., Özuysal S., Doğruyol H.: Kemoterapötik Ajanların Bağırsak Duvarına Etkileri. Ç. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 25: 42-49, 2000.
 37. Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Özel İ., Balkan E., Gürpınar A., Doğruyol H.: Çocuk Yaş Grubu Perfore Appendisit Olgularında İntraperitoneal Dren Uygulaması. Gülhane Tıp Dergisi. 42: 20-23, 2000.
 38. Balkan E., Kılıç N., Kırkpınar A., Doğruyol H.: Hipospadias Onarımında Snodgrass Yönteminin Başarısını Etkileyen Faktörler. Uludağ Ün. Tıp Fak. Dergisi.29: 35-37, 2003.
 39. Balkan E, Kırkpınar A, Kılıç N, Halil T, Yeşilyurt A, Doğruyol H: Çocuklarda geri çekilemeyen prepusiyum. Gülhane Tıp Dergisi 46: 29-32, 2004.
 40. Balkan E, Kılıç N, Yavaşçaoğlu B, Dönmez O, Kırkpınar A, Doğruyol H: Hemodializ ve antihipertansif medikasyona bağlı priapizm. Pediatrik Cerrahi Dergisi 18: 133-134, 2004.
 41. Kılıç N, Balkan E: Çocuklarda inmemiş testis. Güncel Pediatri 2:112-115, 2004.
 42. Kılıç N., Balkan E.: Çocuklarda Akut Skrotum Patolojileri. Güncel Pediatri 2: 122-125, 2004.
 43. Kılıç N., Balkan E.: Anorektal Malformasyonlu Olgularda Nörovezikal Disfonksiyon. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 1(12) 19-23, 2005.
 44. Balkan E., Kılıç N.: Sünnet ve Komplikasyonları. Güncel Pediatri 2:22-23,2005.
 45. Kılıç N., Balkan E., Sağlam H., Yakut T., Doğruyol H.: Severe Hypospadias Associated with Robertsonian Translocation. Urol Int. 74: 373-376. 2005.
 46. Kılıç N., Balkan E.: Üreteropelvik Bileşke Darlığı. Klinik Çocuk Forumu Temmuz- Ağustos: 68-71, 2005.
 47. Kılıç N.,Dönmez O., Balkan E.: Çocuklarda enürezis noktürna: Tedavide güncel yaklaşımlar. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.Sayı:4, 2006.
 48. Balkan E, Sevinir B, Filiz G, Doğruyol H: Primer böbrek tümörü gibi beliren b-hücreli renal lenfoma. Pediatrik Cerrahi Dergisi.
 49. Balkan E ., Kılıç N., Kırıştıoğlu İ., Doğruyol H.: Penil ve Üretra Duplikasyonu ile Anorektal Malformasyon Birlikteliği. Pediatrik Cerrahi Dergisi.